amirooms.com
vi
 
 

NTS.01 - TĐ - M1

Trống
21 đường 62, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
4 người
30 m²
Dài hạn

₫7,300,000/ tháng

Tiền điện
₫4,000/kWh
Tiền nước
₫70,000/người