amirooms.com
vi
 
 

NGUYỄN GIẢN THANH - 204

Trống
40/1 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh
1 người
25 m²
Dài hạn

₫8,600,000/ tháng

Tiền điện
₫4,000/kWh
Tiền nước
0/m³