amirooms.com
vi
 
 

ZCL0005 21B CAO THẮNG - 2C

Đang ở
21B Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh
3 người
25 m²
Dài hạn

₫7,000,000/ tháng

Tiền điện
₫4,000/kWh
Tiền nước
0/người