amirooms.com
vi
 
 

ZCL0005 21B CAO THẮNG - 1B

Đang ở
21B Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh
2 người
25 m²
Dài hạn

₫9,200,000/ tháng

Tiền điện
₫4,000/kWh
Tiền nước
0/người